TH EN
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

   

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตจัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจหลักจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดำเนินงานอย่างชัดเจน และดำเนินธุรกิจอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นหลักโดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทได้ ดังนี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินได้แก่

 • 1. บริษัท ทุนธนชาตจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
 • 2. ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจอื่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) อนุญาต เช่น การเป็นนายหน้าประกันภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
 • 3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารอนุพันธ์ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ที่บล.ธนชาตเป็นตัวแทนการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุน งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
 • 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
 • 5. บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านประกัน วินาศภัยได้แก่การประกันอัคคีภัยการประกันภัยรถยนต์การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • 6. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) ประกอบธุรกิจ ประกันชีวิต ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันในการออมเงิน ให้ความคุ้มครองในชีวิตและสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป
 • 7. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด (“ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง”) ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ โดยปัจจุบันไม่มีธุรกิจใหม่ คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซื้อเดิมเท่านั้น
 • 8. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ราชธานีลิสซิ่ง”) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสอง เน้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังให้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถบรรทุก รถปิคอัพ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และการให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสินเชื่อหลัก เช่น รถเครน รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก และอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และรถเก่า
 • 9. บริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็นเอฟเอสจำกัด (“บบส. เอ็นเอฟเอส”) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอื่น มาบริหาร
 • 10. บริษัทบริหารสินทรัพย์แม๊กซ์จำกัด (“บบส. แม๊กซ์”) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร
 • 11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ที เอสจำกัด (“บบส. ทีเอส”) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) และธนาคารธนชาตมาบริหาร
 • 12. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (“เนชั่นแนลลีซซิ่ง”) ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง โดยไม่ได้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลภายนอก

ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนได้แก่

 • 1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“ธนชาตแมเนจเม้นท์”) ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ
 • 2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“ธนชาตเทรนนิ่ง”) ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต
 • 3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด (“ธนชาตโบรกเกอร์”) ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยแนะนำหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ให้กับลูกค้าของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและบุคคลทั่วไป รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • 4. บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด (“สคิบเซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจด้านงานบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษัท ในกลุ่มธนชาต เช่น บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-ส่งเอกสาร เป็นต้น