TH EN
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

   
หน้า

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)

กลุ่มธนชาต ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลุ่มธนชาต ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)โดยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และสำหรับพนักงานธนชาตได้ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีทั้งผลตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนั้นแล้ว ธนชาตได้มีนโยบายด้านพลังงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า,กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ในปี 2553 หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก กลุ่มธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศที่ใช้บริการสินเชื่อ โดยลูกค้าสามารถขอพักการชำระหนี้ และสามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเดิม รวมถึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับหนี้คงค้างและค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือทวงถาม นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครขอใช้บริการบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต เพื่อขอวงเงินกู้ฉุกเฉินไปใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนได้อีกด้วย


ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร ซึ่งกลุ่มธนชาตได้ดำเนินการนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาเมื่อกลุ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ่ม มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยสำนักงานเครือข่าย (Hub CSR) และกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยส่วนกลาง (Central CSR)


กิจกรรมเพื่อสังคมโดยสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค

กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค (Hub CSR) มาจากแนวคิดที่ว่าประเด็นปัญหาสังคมของแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรต้องการให้พนักงานของแต่ละสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและเสนอวิธีที่จะทำกิจกรรมแก่ส่วนกลาง ที่มีคณะกรรมการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่มธนชาตในแต่ละภูมิภาคก็จะลงมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน รวมทั้งเชิญชวน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นด้วย โดยองค์กรได้กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเครือข่ายภูมิภาคดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 1. ด้านการพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส
 2. ด้านสุขภาพและอนามัยชุมชน
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน จากภัยธรรมชาติ โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่สำนักงานเครือข่ายภูมิภาคธนาคารธนชาตได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • กิจกรรม ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง

  เป็นกิจกรรมที่หลายสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค อาทิเช่น หาดใหญ่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างวินัยจราจร ในการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กทุกครั้งที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ พร้อมกับปลูกฝังผู้ปกครองให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน การเรียนรู้และสาธิตการปฏิบัติตามกฎจราจรและการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนท้องถนนโดยตำรวจจราจรในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 4 ปี โดยในปี 2553 ได้มอบหมวกให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ใบ

 • กิจกรรม จักรยานนี้ เพื่อน้อง

  สำนักงานเครือข่าย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว โดยมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในชนบทเป็นจำนวน 600 คันแล้ว เพื่อให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนได้ยืมใช้สำหรับการเดินทางมาเรียน โดยโรงเรียนจะมีหน้าที่คอยดูแลซ่อมบำรุงจักรยานเหล่านั้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในอำเภอจอมทอง,อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงหน้าหนาวของทุกปี โดยเชิญชวนลูกค้าและคู่ค้า ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่น้อง ๆ ในชนบท รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องกีฬามอบให้แก่โรงเรียนด้วย
 • กิจกรรม ธนชาต Kids Camp

  สำนักงานเครือข่าย สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เพื่อเป็นการให้ความรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอล และกฎกติกามาตราฐานระดับสากล จากผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ และผู้ตัดสินฟุตบอลชั้นนำของไทย ให้แก่เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงรางวัลทุนการศึกษา และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
 • กิจกรรม บริจาคโลหิต ร้อยใจ ถวายพ่อหลวง และ บริจาคโลหิต ร้อยใจ ถวายแม่

  เป็นกิจกรรมที่หลาย สำนักงานเครือข่าย อาทิ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช สระบุรี อุดรธานี ธนบุรี และรัชดาฯ จัดทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทยมาดูแลการรับบริจาคโลหิตโดยตลอด พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้จากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตลอดจนกระตุ้นให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา ได้รับมอบบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 800,000 ซีซี โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน
 • กิจกรรม ปั่น...ลดมลพิษพิชิตโลกร้อน

  สำนักงานเครือข่ายงามวงศ์วาน ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในเขตเทศบาลนคร ปากเกร็ดได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดปัญหาโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2553 ได้จัดกิจกรรม ปั่น...ลดมลพิษพิชิตโลกร้อน ครั้งที่ 3 โดยได้มอบจุดจอดรถจักรยานให้ไว้ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและได้มีการร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยา