TH EN
 

คณะกรรมการบริษัท

   
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
 • รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร)
 
 
 • นายวิชิต ญาณอมร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)