TH EN
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานโดยจะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

  2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 1,659 2,194 1,653 2,180 2,859 1,635 2,818 3,527 1,366
จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (ล้านหุ้น) 1,165 1,165 1,206 1,206 1,278 1,278 1,278 1,278 1,333
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.42 1.86 1.37 1.77 2.24 1.28 2.21 2.76 1.03
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) 0.80 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.35 0.30
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.70 0.70 0.60 0.60
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.00 1.80 1.60 1.60 1.40 1.20 1.20 0.95 0.90
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) 2,330 2,097 1,930 1,930 1,789 1,533 1,533 1,214 1,167
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 140% 96% 117% 89% 63% 94% 54% 34% 85%