TH EN
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   
ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม
  2558 2557 2556 2555 2554
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)          
รายได้ดอกเบี้ย 48,640 52,940 54,108 49,081 44,258
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20,910 25,475 27,615 25,786 19,943
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 27,730 27,465 26,493 23,295 24,315
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 12,474 12,443 26,488 12,487 10,610
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (1) 40,204 39,908 52,981 35,782 34,925
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 20,319 19,830 20,624 21,896 20,940
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 8,600 7,084 11,419 2,900 2,077
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,285 12,994 20,938 10,986 11,908
ภาษีเงินได้ 225 2,558 4,288 2,360 3,136
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 11,060 10,436 16,650 8,626 8,772
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - - 354 1,212 -
กำไรสำหรับปี 11,060 10,436 17,004 9,838 8,772
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 5,436 5,120 9,231 5,509 5,002
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 5,624 5,316 7,773 4,329 3,770
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)          
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) 1.12 1.02 1.65 1.05 1.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (2) (ROAE) 10.48 10.39 20.36 13.37 13.64
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (3) (Interest Spread) 2.70 2.55 2.54 2.51 2.76
อัตราส่วนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (Credit Cost) 1.12 0.89 1.36 0.36 0.31
อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (4) (Cost to Income Ratio) 50.54 49.69 38.67 59.19 59.96
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 714,628 755,656 791,174 755,330 637,104
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 22,581 33,800 37,540 34,307 40,188
สินทรัพย์รวม 997,581 1,025,630 1,050,914 1,026,679 897,962
เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 754,383 795,367 825,221 782,927 698,518
หนี้สินรวม 886,258 921,354 955,474 941,445 820,751
ส่วนของเจ้าของรวม 111,323 104,276 95,440 85,234 77,211
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 52,674 51,353 47,369 43,586 39,130
คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน (ร้อยละ)          
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 94.73 95.01 95.87 96.48 91.21
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม 2.96 4.21 4.49 4.32 5.94
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม 1.30 2.06 2.30 2.17 2.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (5) (Coverage Ratio) 117.16 84.89 82.61 73.19 68.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (6) 157.71 132.64 127.36 124.12 107.01
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของ ธปท.)          
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ร้อยละ) 10.29 9.37 9.07 7.50 8.48
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (ร้อยละ) 14.71 13.59 14.31 12.07 12.53
สินทรัพย์เสี่ยง (ล้านบาท) 763,285 809,876 780,045 750,120 679,718
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ          
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)          
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 4.61 4.24 7.49 4.31 3.91
มูลค่าตามบัญชี 45.21 42.56 39.26 34.11 30.62
เงินปันผล (7) 0.70 1.60 1.60 1.40 1.20
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น)          
จำนวนเฉลี่ย 1,179 1,206 1,232 1,278 1,278
ณ สิ้นปี 1,165 1,206 1,206 1,278 1,278
ราคาหุ้น (8) (บาท)          
ราคาสูงสุด 37.00 38.75 50.25 41.75 38.00
ราคาต่ำสุด 28.25 30.00 29.75 24.60 23.50
ราคาปิด 36.50 31.75 32.25 37.75 26.75
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 42,527 38,306 38,909 48,238 34,182
ข้อมูลอื่น          
พนักงาน 14,905 14,971 15,427 15,840 16,380