TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธ.ค 2559
TBANK: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ก่อนตรวจสอบ)
TCAP: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินรายปี 2559 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 พ.ย 2559
รายงานผลการใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2559
TBANK: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (สอบทาน)
TCAP: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (สอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ต.ค 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2559
TBNAK: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ก่อนสอบทาน)
TCAP: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ก่อนสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 ก.ย 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559