TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ชี้แจงสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561(งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)