TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561(งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)