TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
ชี้แจงกรณีบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข่าวฟ้องธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2560
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)