TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2560
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินก่อนสอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 (แก้ไข Template)
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)