TH EN
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   

รายปี :


แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TCAP
แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (TS-6)
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แจ้งการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไข)
การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3-2561
TBANK: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
TCAP: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งบการเงินก่อนตรวจสอบ)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561