บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สำคัญเป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทำให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของทางการรวมทั้งของ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านต่อ...