ปี 2557 ภายใต้ปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมและการดำเนินการของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทำให้กลุ่มธนชาตไม่สามารถขยายกิจการได้ โดย ณ สิ้นปี 2557 ขนาดของสินทรัพย์รวม และสินเชื่อลดลงจากยอดปลายปี 2556 เล็กน้อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้กลุ่มธนชาตต้องรับภาระจากหนี้สูญและการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเช่าซื้อเป็นจำนวนที่สูงกว่าที่คาดไว้มาก อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของกลุ่มธนชาตก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ระดับหนึ่ง ถึงแม้จะลดลงจากปี 2556

ปี 2558 คาดว่าปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ น่าจะยังคงไม่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจการเงินของประเทศ ขยายตัวได้ในอัตราสูงนัก ธนาคารธนชาตจะไม่เน้นเรื่องการเติบโตของธุรกิจในอัตราสูง โดยทางด้านสินเชื่อนั้น ธนาคารธนชาตยังคงจะมีนโยบายที่จะคงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อทั้งรถใหม่ รถมือสอง และ รถแลกเงิน แต่คงไม่สามารถที่จะขยายให้โตขึ้นได้ เนื่องจากสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารธนชาตได้โตถึงระดับที่ยอดสินเชื่อเช่าซื้อใหม่จะไม่สามารถชดเชยจำนวนสินเชื่อเช่าซื้อที่ลดลงจากการชำระเงินคืนจากสินเชื่อเช่าซื้อที่มีอยู่แล้วได้ ธนาคารธนชาตจึงมีนโยบายที่จะเร่งขยายสินเชื่อประเภทอื่นทุกประเภทแทน

กลุ่มธนชาตยังคงมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงของธนาคารธนชาตให้สูงขึ้นต่อไป ด้วยการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก เช่น

  • ธนาคารธนชาตมีแผนที่จะเพิ่มเงินกองทุนทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อให้อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป็นอย่างมากจากเกณฑ์ขั้นต่ำตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กำหนดมาตรการที่จะดำเนินการลดหนี้ด้อยคุณภาพลงและเพิ่มสำรองเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญให้อยู่ในระดับที่เกินความเพียงพอ
  • รักษาปริมาณสภาพคล่องไว้ในระดับสูง ถึงแม้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงไว้จะให้ผลตอบแทนในระดับต่ำก็ตาม

จากแนวทางการดำเนินการที่กล่าวข้างต้น ผมมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนชาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารธนชาตจะมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันดีขึ้น และจะสามารถมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจได้ในปี 2558 และ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว

ในช่วงปลายปี 2557 และเดือนมกราคมของปี 2558 ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงมากถึงระดับที่ต่ำกว่า 31 บาท คณะกรรมการเห็นว่า หากราคาหุ้นตกต่ำถึงระดับหนึ่งการซื้อหุ้นคืนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติให้ใช้สภาพคล่องที่มีอยู่ซื้อหุ้นคืน โดยให้เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท

ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่า เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ ดร. วิรไท สันติประภพ ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2556 มีความจำเป็นต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทย ผมขอขอบคุณ ดร. วิรไท สันติประภพ อย่างมาก มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ท่านได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างดีเลิศมาโดยตลอด และเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แต่งตั้ง คุณวิชิต ญาณอมร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน ดร. วิรไท สันติประภพ โดยคุณวิชิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะเน้นการให้บริการทางด้านดิจิตอลมากขึ้น

คณะกรรมการขอให้ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตอย่างเต็มความสามารถและด้วยธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่ไว้วางใจและสนับสนุนกลุ่มธนชาตด้วยดีเสมอมา และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและเต็มความสามารถมาโดยตลอด

 

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)