หน้า

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)

กลุ่มธนชาต ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลุ่มธนชาต ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)โดยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และสำหรับพนักงานธนชาตได้ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีทั้งผลตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนั้นแล้ว ธนชาตได้มีนโยบายด้านพลังงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า,กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ในปี 2553 หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก กลุ่มธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศที่ใช้บริการสินเชื่อ โดยลูกค้าสามารถขอพักการชำระหนี้ และสามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเดิม รวมถึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับหนี้คงค้างและค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือทวงถาม นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครขอใช้บริการบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต เพื่อขอวงเงินกู้ฉุกเฉินไปใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนได้อีกด้วย


ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร ซึ่งกลุ่มธนชาตได้ดำเนินการนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาเมื่อกลุ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ่ม มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยสำนักงานเครือข่าย (Hub CSR) และกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยส่วนกลาง (Central CSR)


กิจกรรมเพื่อสังคมโดยสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค

กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดโดยสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค (Hub CSR) มาจากแนวคิดที่ว่าประเด็นปัญหาสังคมของแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรต้องการให้พนักงานของแต่ละสำนักงานเครือข่ายภูมิภาค มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและเสนอวิธีที่จะทำกิจกรรมแก่ส่วนกลาง ที่มีคณะกรรมการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่มธนชาตในแต่ละภูมิภาคก็จะลงมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน รวมทั้งเชิญชวน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นด้วย โดยองค์กรได้กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเครือข่ายภูมิภาคดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส
  2. ด้านสุขภาพและอนามัยชุมชน
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน จากภัยธรรมชาติ โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่สำนักงานเครือข่ายภูมิภาคธนาคารธนชาตได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้