ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม
  2563 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)          
รายได้ดอกเบี้ย 4,213 4,339 4,074 44,681 45,208
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,620 1,599 1,515 15,511 16,740
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,593 2,740 2,559 29,170 28,468
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 10,317 4,744 5,546 13,402 12,231
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 12,910 7,484 8,105 42,572 40,699
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 2,910 3,034 3,019 20,836 21,025
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 595 (316) 302 6,236 6,210
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,405 4,766 4,784 15,500 13,464
ภาษีเงินได้ 1,557 1,367 927 1,159 853
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,848 3,399 3,857 14,341 12,611
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - 13,361 11,949 - -
กำไรสำหรับปี 7,848 16,760 15,806 14,341 12,611
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 6,669 10,807 7,839 7,001 6,013
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,179 5,953 7,967 7,340 6,598
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)          
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) 5.24 1.67 1.54 1.45 1.29
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (1) (ROAE) 10.47 15.70 12.25 11.80 10.89
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 0.93 1.17 6.69 6.88 7.07
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 50,251 53,159 731,125 688,844 667,522
สินทรัพย์รวม 140,756 160,927 1,060,929 1,025,525 966,867
หนี้สินรวม 67,987 86,868 923,011 895,455 847,016
ส่วนของเจ้าของรวม 72,769 74,059 137,918 130,070 119,851
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 63,311 65,833 65,735 62,020 56,891
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ          
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)          
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 6.26 9.43 6.74 6.01 5.16
มูลค่าตามบัญชี 60.38 57.46 57.15 53.23 48.83
เงินปันผล (2) 1.20 7.00 2.60 2.20 2.00
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น)          
จำนวนเฉลี่ย 1,066 1,146 1,164 1,165 1,165
ณ สิ้นปี 1,049 1,146 1,150 1,165 1,165
ราคาหุ้น (3) (บาท)          
ราคาสูงสุด 57.00 59.50 60.25 58.00 44.75
ราคาต่ำสุด 27.00 50.25 46.25 43.75 33.00
ราคาปิด 34.50 53.50 49.75 56.25 44.00
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) 40,197 62,334 57,965 65,539 51,266
ข้อมูลอื่น          
พนักงาน (4) 1,864 2,062 13,893 13,885 14,763

หมายเหตุ

(1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล และเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2562 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาลและอัตราที่จ่ายระหว่างกาลพิเศษ

(3) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี

(4) จำนวนพนักงานในปี 2563 และ 2562 ไม่รวมพนักงานของธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์