ปี ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2559
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2558
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2557
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2556
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2555
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2554
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2553
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2552
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2551
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2550
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2549
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 2548