ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธนชาต

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
4. นางอัศวินี ไตลังคะ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจวาณิชธนกิจ และ
ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
6. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
8. นางจันทรจรัส บุญคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด


ผู้บริหารธนาคารธนชาต

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. MR. PETER CLIFFORD BESSEY รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายปิยะพงศ์  อาจมังกร รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางนุสรา รุนสำราญ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ
6. นายเอ้งฮัก นนทิการ รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายสนอง คุ้มนุช รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาววิศาลศรี  นิโลดม รองกรรมการผู้จัดการ
10. MR. AJAY PRATAP MUNDKUR รองกรรมการผู้จัดการ
11. MR. ZIAD EL-HOSS รองกรรมการผู้จัดการ
12. นางสสิมา ทวีสกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาวอังคณา สวัสดิพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นายป้อมเพชร รสานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายทรงวุฒิ เชาวลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
18. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
19. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
20. นางสาวอภิรดี ศุขโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
21. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
22. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
23. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
24. นายวทัญญู นิธยายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
25. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
26. MR. LALIT DODAMPE GAMAGE DHARMASERI ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
27. MR. RICKY JON YAKABOWICH ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
28. MR. VIVEK CHANDRA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ