รายปี :


แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (งบการเงินฉบับสอบทาน)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ TCAP
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TCAP
แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (TS-6)
การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ TCAP
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด