ปี 2565

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับร่าง)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม
หนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แยกตามหัวข้อ)  
แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฉบับร่าง)
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT (Web Browser)
คู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT (PC-Laptop)
คู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT (Mobile)
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
เส้นทางหนีไฟ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แยกตามหัวข้อ)  
แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับร่าง)
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
เส้นทางหนีไฟ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปี 2562

ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับร่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)
เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุม  
เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารประกอบการประชุม  
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

 

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แยกตามหัวข้อ)  
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ฉบับรับรอง)
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
เส้นทางหนีไฟ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ฉบับร่าง)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แยกตามหัวข้อ)  
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปี 2560

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แยกตามหัวข้อ)  
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2557-2559
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ
สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

ปี 2559

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประชาสัมพันธ์ - เคล็ด(ไม่)ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แยกตามหัวข้อ)  
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2556-2558
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2558 

ปี 2558

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แยกตามหัวข้อ)  
สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ฉบับร่าง)
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2555-2557
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2557

ปี 2557

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ฉบับร่าง)
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2554-2556
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2556

ปี 2558

ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (ฉบับร่าง)
รับทราบการจัดสรรเงินกำไร
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
แผนที่และแผนผังสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2555

ปี 2555

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ DVD หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
แผนที่และแผนผังสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปี 2554

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ DVD หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปี 2553

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ DVD หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
พิจารณาค่าตอนแทนกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แผนที่สถานที่จัดประชุม

ปี 2552

ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 1)
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 (เอกสารแนบ 2)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญวิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
แผนที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
แบบหนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 (เอกสารแนบ 1)
สรุปงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2551
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2549 - 2551 (เอกสารแนบ 2)
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ (เอกสารแนบ 3)
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 19 และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง (เอกสารแนบ 4)
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี (เอกสารแนบ 5)
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ
แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ปี 2551

ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นในสถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน
หนังสือการมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2548 - 2550
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  
ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ปี 2550

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549-2547
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ปี 2549

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2548-2546
รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549