จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42,461
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.65

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

    จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 129,914,400 11.150
2 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 116,512,970 10.000
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 92,547,243 7.943
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,967,400 2.572
5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 22,505,713 1.932
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,649,081 1.772
7 นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร 14,000,000 1.202
8 NORTRUST NOMINEES LTD-CL 13,967,500 1.199
9 DBS BANK LTD  13,557,041 1.164
10 น.ส. อตินุช ตันติวิท 13,095,172 1.124
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 466,716,520 40.058
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 698,400,027 59.942
รวมหุ้นของบริษัททั้งหมด 1,165,116,547 100.000