โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 5 มกราคม 2558


หมายเหตุ:

1. ร้อยละการถือหุ้นแสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่


โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ:

* นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1 - 7 เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557